GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

19’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI

13 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                   :   2023/904054

1-İdarenin

a) Adı                                                               :    19’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi                                                          :    19’UNCU KOMD.TUG.K.LIGI ALI ÇETINKAYA KISLASI 10300 EDREMİT/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası                       :    2663734483 – 2663734484

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

    internet sayfası                                          :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                               :    13 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı                                 :    13 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                  :    19’uncu KOMD.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.) 405 Mal Saymanlığına (Edremit/BALIKESİR)

ç) Süresi/teslim tarihi                                    :    ISPANAK: 01.11.2023-30.04.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) PIRASA: 01.11.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) KARNABAHAR: 01.11.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) HAVUÇ: 01.11.2023-30.04.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) KIRMIZI LAHANA: 01.11.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) TURP: 01.11.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) KIVIRCIK SALATA: 01.11.2023-30.04.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) BEYAZ LAHANA: 01.11.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) ELMA: 01.11.2023-30.04.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) PORTAKAL: 01.12.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) MANDALİNA; 01.11.2023-28.02.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) KİVİ: 01.12.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.) AYVA: 01.11.2023-31.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE (SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI; BAŞLAMA TARİHLERİNDEN SONRAYA KALIRSA MAL TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN (DÂHİL) YAPILACAKTIR.)

d) İşe başlama tarihi                                     :    01.11.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    12.10.2023 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 19’uncu Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No ILN01892004