BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Altıeylül İlçesi 8043 ada 9 parsel, Hasan Basri Çantay Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:2/8 adresine kayıtlı aşağıda,  muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kiralama süresi belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde Açık Teklif Usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı :                                   Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a)Adresi :                                         Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR

b)Telefon ve Faks Numarası: Tel:  0.266.2391510 Dahili: 1303-1308  Faks:0.266.2390320

c)Elektronik Posta Adresi:              emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2-İhale Konusu Taşınmaz

a)Niteliği, türü ve miktarı:              Aşağıdaki tabloda belirtilen 1 adet Taşınmazın Kiralanması

b)Yerleri:                                    Altıeylül İlçesi HasanBasri Çantay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/8

3-İhalenin

  1. Yapılacağı Salon :  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat  Encümen Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve   Saati  :  23.08.2023 Çarşamba Günü Saat: 14:00’de
  3. Usulü                 :  Açık Teklif Usulü

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

  1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan onaylı veya e-Devlet üzerinden barkodlu ikametgah belgesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

e)  Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

f) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

g)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif,  Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j- Kafeterya/Kırbahçesi ihalesine katılacak olan yüklenicilerin, son beş yıl içerisinde Kafeterya/Kır Bahçesi İşletmeciliği faaliyeti yaptıklarına dair belge sunmaları gerekmektedir,

k- İhaleye katılan istekliler Kafeterya/Kırbahçesi nitelikli iş yerinde Gastronomi Ustalık Belgesi/Aşçılık Belgesine sahip nitelikli en az bir çalışan bulunduracağına dair noter onaylı Taahhütname sunmak zorundadır.

İstenilen bütün belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin dosyada sunulması gerekmektedir.

5- Kira bedeli; ihalede belirlenen bedel olup; ilk beş yıllık kira bedeli sözleşmeden önce peşin olarak ödenecektir. Beş yılın sonunda, diğer yıllara ait kira bedeli ise her yıl sözleşme tarihi baz alınarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre artış yapılmak suretiyle yıllık peşin olarak ödenecektir.

6- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7- Başvuru dosyaları 23.08.2023 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, ihale ilan bedeli ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

#ilangovtrBasın No 1871725