T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
İ L A N

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisli olan Savaştepe Devlet Hastanesi isimli taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile binaların enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı işi.

Yıkılacak Taşınmaz Mal    Miktarı    Tahmini Bedeli    Geçici Teminat     İhale Tarihi     İhale Saati
Savaştepe Devlet Hastanesi            1     159.800,00 TL    45.000,00 TL     19/07/2023     10:30

Bu taşınmazlara ait yıkım ihalesi kısmi teklife kapalı olarak yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İhale/Toplantı odasında yapılacaktır.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin.

Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;                      

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi.
 • İmza Beyannamesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair  makbuz.
 • Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
 • Vergi borcu yoktur yazısı. (Borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
 • İmzalı şartname belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • İstekliler Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az 4.000 m2 yıkım işi yaptığına dair veya en az 500.000,00 TL tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini ihale evraklarıyla birlikte idareye sunmak zorundadır.

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;

 • Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
 • İmza Sirküsü (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
 • Faaliyet belgesi ( İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan )
 • Vergi Levhası (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 • Geçici teminat
 • Vergi borcu yoktur yazısı. (Borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
 • İmzalı şartname belgesi 
 • İstekliler Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az 4.000 m2 yıkım işi yaptığına dair veya en az 500.000,00 TL tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini ihale evraklarıyla birlikte idareye sunmak zorundadır.

2- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bahçelievler, 5124 Sk No:3/3, 10050 ALTIEYLÜL/BALIKESİR,  Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Biriminden ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılacak olanların 1.000,00 TL şartname ücretini yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır. (Balıkesir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR 98 0001 0000 4500 0010 0052 03 hesabına yatırılacaktır. ( İhale Adı,Firma Vergi No ve hangi bedel türü olduğu Belirtilmesi gerekmektedir.)
4- İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler alanda belirtilen ihale saatine kadar (Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5-Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir.
6- İhaleyi kazanan istekli sözleşme imzalamadan önce %6 kesin teminat ve bu iş için 50.000,00.-TL (Elli Bin Türk Lirası) güvence teminatı vererek sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işin süresi 45 gündür.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

                                                                                                                                                             Uzm. Dr. Serkan Kadir KESKİN
                                                                                                                                                                          İl Sağlık Müdürü

#ilangovtr1851158